Tüzüğümüz

KOCAELİ FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1 DERNEĞİN ADI
Derneğin adı KOCAELİ FOTOGRAF SANATI DERNEĞİ dir.
Kısa adı KASK dır.

Madde 2 DERNEĞİN MERKEZİ
Derneğin merkezi İzmit’tir .

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMALARI
Madde 3 Derneğin amacı fotoğraf sanatının öğrenilmesini , geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır .
Bu amacı gerçekleştirmek için şu çalışmalar yapılır :
a) Öğrenme, uygulama ve ürünleri değerlendirmek için toplantı, konferans, seminer, kurs, gösteri, sergi, yarışma gibi çalışmalar düzenlenmesi,
b) Gezi, piknik, yemek, çay gibi toplantılar düzenlenerek sosyal yakınlaşma sağlanması,
c) İlimizin ve Yurdumuzun doğal, tarihi, kültürel zenginliklerinin belgelenmesine çalışılması,
d) Fotoğraf çalışmalarımızı, kültür ve sanatımızı, genel olarak Ülkemizi diğer ülkelerde tanıtacak sergi ve gösteriler hazırlanması,
e) Diğer ülkelerden sergi ve gösteriler sağlayarak bilgi ve deneyimlerimizin zenginleştirilmesinin sağlanması ,
f) Bülten, broşür, kitap, albüm vb. yayımlar çıkartarak; web siteleri oluşturarak, video, film, CD vb. gösterimleri düzenleyerek üye iletişiminin geliştirilmesi ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını,sevilmesini sağlamak.
g) Fotografın gelişmesi için çalışan kişi ve kuruluşlara maddi ve manevi destek olunması
h) Kişiler , Kamu ve özel kuruluşlarla ilişkiler kurarak fotograf çalışmalarına desteklerin sağlanması.
i) Sanatın diğer dallarında (sinema,tiyatro,müzik,edebiyat,resim,heykel vb.) seminer, konferans,söyleşiler düzenleyerek fotoğraf sanatının diğer sanat dalları ile etkileşimini sağlamak.
j) Ulusal düzeyde kurulacak olan fotoğrafla ilgili Federasyon ve Konfederasyonlara kurucu olmak ve/veya katılmak,ayrılmak,böylece ülke çapında daha geniş organizasyonlar içerisinde yer alarak fotoğraf sanatına katkıda bulunmak.

ÜYELİĞE KABÜL VE ÜYELİKTEN AYRILMA ŞARTLARI
Madde 4 Medeni hakkını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olan herkes , dernek amacına ilgi duyarak ve tüzüğü kabul ederek , dernek üyelerinden ikisinin önerisi ile yazılı olarak başvurması halinde , Yönetim Kurulunun oybirliği ile önce aday üyeliğe sonra da üyeliğe kabul edilebilirler . Ancak özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak şartıyl;2908 sayılı kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının 2-3 numaralı bentlerinde affa uğramış olanlar ile, zimmet, irtikap , rüşvet , dolandırıcılık , inancı kötüye kullanmaktan dolayı iflas gibi yüz kızartıcı suçları ile ihale alım ve satımlarına fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkum olanlar T.C.K.nun 2. kitabının 1. babında yazılı suçları işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından biriyle mahkum olanlar T.C.K nunun 312. maddesinin 2. fıkrasında yazılı , halk , sınıf , ırk , mezhep veya bölge farklılığı göstererek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etmek suçları ile aynı kanunun 316 , 317 , 318 maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkum olanlar , herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç 5 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile diğer kanunların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler , orta öğrenim öğrencileri dernek üyesi olamazlar .2908 sayılı kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının 4. maddesinde gösterilen T.C.K nunun536. maddesinin 1,2,3,4 ve 5. fıkralarında yazılı siyasi ve ideolojik suçları işlemekten mahkum olanlar ve bu bentte belirtilen süresinde dernek üyesi olamazlar. Türk vatandaşı olmayanların üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardanbaşka o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir.

ÜYELİK TÜRLERİ
a) Aday üye : Madde 4 ve 5 de tanımlanmıştır .
b) Asil üye : Madde 4 , 5 ve 6 da tanımlanmıştır .
c) Onur üyesi : Madde 5/l da tanımlanmıştır .

Madde 5 ÜYELİK PRESEDÜRÜ
Üyelik prosedürü şöyle çalışır:
a) Üyelerden ikisinin yazılı onayını içeren başvuru formu doldurularak Yönetim Kuruluna ulaştırılır.
b) Y.K müracaatı değerlendirerek oy birliği ile “aday üyelik’e kabul edebilir .
c) Aday üyeye 6 ay süre verilerek fotoğraf çalışmalarını içeren bir dosya hazırlaması istenir.
d) Süre sonunda Y.K tarafından görevlendirilen “Aday Üye Değerlendirme Kurulu” na hazırlanan dosya görüş almak üzere sunulur .
e) Cevap olumlu ise ve Y.K.nun uygun görmesi halinde oybirliği ile üyeliğe kabul işlemi gerçekleştirilir.
f) Cevap olumsuz ise ikinci bir süre verilerek aday üyelik devam ettirilebilinir. Süre sonunda aynı prosedür tekrarlanır . İkinci altı aylık süreden sonra daha fazla süre verilemez .
g) Aday üyenin , üyeliğe kabül edilene kadar Dernek çalışmalarına katkısı , etkinliklere devamı izlenir . Bu konulardaki tutum ve davranışları üyelik kararı için dikkate alınır

ADAY ÜYE HAKLARI
h) Aday üyeler , üyelere sağlanan bütün hak ve hizmetlerden yararlanırlar ancak Genel Kurulda oy hakları yoktur .

ÖZEL HALLER
i) Fotoğraf bilgisine sahip , fotoğraf üreten , çeşitli sergi ve gösteriler ile kendini kanıtlamış , ve/veya fotoğraf camiasınca tanınan , şahsi fotoğraf arşivine sahip veya bir başka fotoğraf derneğine kayıtlı kişilerin üyelik talepleri bu prosedüre tabi değildir , Yönetim Kurulunun oybirliği ile üyeliğe alınabilirler.

ADAY ÜYE DEĞERLENDİRME KURULU
k) Aday üye değerlendirme kurulu Yönetim Kurulu tarafından bir yıllık bir süre için oluşturulur .Ulusal ve Uluslararası başarılara sahip Dernek asil veya onur üyesi olan üç kişilik bir kuruldur . Kendilerine dosyası ulaştırılan aday üye ile gerekirse yüzyüze görüşmede bulunarak sadece aday üyenin fotografa olan yatkınlık , yaratıcılık ve becerisi açısından kanaatlerini Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirirler .

ONUR ÜYELERİ
l) Y.K. , üyelerden 1/3 ünün önerisi veya Y.K üyerinden ikisinin önerisi ile gerekli gördüğü fotograf ustalarını , bilgi , görgü ve deneyimlerinden yararlanmak üzere “Onur üyesi” olarak kabul edebilir . Bu üyelerin Genel Kurulda oy hakkı yoktur ancak Derneğin tüm imkanlarından faydalanırlar , Y.K nın kararı ile çeşitli platformlarda Derneği temsil görevi verilebilir. Dernek aday ve asil üyeleri Onur üyesi olamazlar .

Madde 6 ASİL ÜYELİĞE KABÜL
Y.K.aday üyelik statüsünü tamamlayıp üyelik hakkını elde etmiş olanların başvurularını en fazla 30 gün içinde karara bağlamak ve yazı ile bildirmek zorundadır . Karara bağlanmamış başvuru sahiplerine Genel Kurulda itiraz hakkı tanınmıştır .

Madde 7 ÜYELİKTEN AYRILMA
Üyelikten ayrılmak isteyenler yazılı olarak Y.K. na başvururlar , borçları varsa öderler ve böylece Dernekle olan ilişkileri kesilerek kayıtları silinir . Bundan sonra dernek amaçları içinde yer alan konularda yapacakları kişisel çalışmalarda dernek adını kullanamazlar . Aksi halde yasal yaptırımlar uygulanır . Üyelikten kendi isteği ile, yazılı başvuruda bulunarak veya madde 8 de belirtilen şartlar sebebiyle ayrılmış olan kişilerin tekrar üyelik başvuruları olması halinde madde 4deki presedür uygulanmadan önce Y.K. başvuranın değerlendirmesini yaparak talebi işleme koymadan reddedebilir .

Madde 8 ÜYELİKTEN ÇIKARTILMA
a) Altı ay üstüste yıllık ödentinin ay’a tekabül eden miktarın ödememiş ve yazılı olarak mazeret beyanı bulunmayan bir üyeye borcu yazılı olarak tebliğ edilir . Müteakip ay içinde ödemediği takdirde borçlu üye üyelikten ayrılmış sayılarak Y.K.kararı ile kaydı silinir .
b) Davranış ve faaliyetleri ile Derneğe maddi veya manevi zarar veren, Dernek saygınlığına gölge düşüren üyeler bu davranışları sebebiyle Y.K tarafından ihraç istemi ile Disiplin Kuruluna verilir . Disiplin Kurulundan çıkan karar Yönetim Kurulunca aynen uygulanır.
c) Bütün üyelikten ihraç işlemleri gerekçesi belirtilerek yazılı olarak üyeye tebliğ edilir .
d) Dernekten çıkanlar ve çıkartılanlar, dernek çalışmaları ve varlığı üzerinde hak ileri süremezler.
Madde 9 Disiplin Kurulu gerekçe göstererek bir üyenin üyelikten çıkartılmasına Genel Kurulda itiraz edebilir .

Madde 10 ÜYELERİN HAKLARI

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz . Her üye istifa hakkına sahiptir . Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir . Üyeler arasında dil , ırk , renk , cinsiyet , din ve mezhep, aile , zümre ve sınıf farkı gözeten ve eşitliği bozan ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konamaz .
Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır . Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır .